my eyezz. ahhhhhhhhh. ti) ti) m e g Talk to strangers'. sass mars wins You' re now chatting with a random stranger. Say hil Stranger: hey baby Stranger: whats w