Manson loves kittens. .. Shesaidshewaslegol asdasdasdsa