Pokemon fusion. pokemon Fusion.. this this entertained me < (only thing related) Pokemon fusioin