Hipster Luigi. .. Mario: I'm taking player 1 Luigi: Knock yourself out