Batman. . II Human not married. name he knows that would not ttwtt an ,,. Bruce Wayne Batman II Human not married name he knows that would ttwtt an Bruce Wayne