Tobi is revealed!. ~~~NARUTO SPOILER~~~ ~~~SO SUPER KAWAII~~~. naruto war