I choose you!. Favorite pokemon? Mine is Mankey... Typhlosion. gotta catch THEM all