Fire Owl. Not mine.. so... it's a fowl? I'm so sorry are watching you