Sassy Land. . r Bobby, stathem? Sassy Land r Bobby stathem?