Super dolan. . Inna super Dela“! tak I, gotory Eat my shorts