english motherfucker do you speak it?. fresh 100% oc.. lolz Dolan pls