Godammit realese the flipping cracker!. . THE V. NEVER Godammit realese the flipping cracker! THE V NEVER