Time to Pray. Praying Dog.. Dogs have no souls. pray Dog child God Religion