troll dad be trollin. . Thanks in: putting what‘: this? "Della: Keir“... the nan Bullet: far Mu h hadd " My Valentine album at; E E 1 n trac an tn 3, Dual ll Mt