FOUND HER !. .. Oh ! I smell something burning! FOUND HER ! Oh I smell something burning!