Battle of the minds. enjoy!. an tor the Princess‘! nod' In M minds’! To the dearth‘! l gnd. I w an on low y damn my landed sun. She WI nun the In gar up In an n