Yummy keyboard. I want this keyboard!.. omnomnomnomnomnomnom