Carp. haha made me lol so hard.. carpe diem- seize the carp Carp haha made me lol so hard carpe diem- seize the carp