Shuffle Music. thats me. I think I' ll listen to my C? ipod on shuffle Skip Srap ( Srap Srap ( Srap ii?)) Srap (9 Srap Srap w Srap Srap ( Srap Srap ( Srap Srap  shuffle lol