Who do i write like?. iwl.me/. I Write Like... mug. four Badge I warn like a' . Stephanie Meyer tr. e an try Emma! LI. dude what's this site? Who do i write like? iwl me/ I Write Like mug four Badge warn like a' Stephanie Meyer tr e an try Emma! LI dude what's this site?