Fucking Koalas. .. Koala? You mean the spawn of satan? Fucking Koalas Koala? You mean the spawn of satan?