examination plan. www.lulzpitbullz.com what is the examination plan.