Haidouken!. Haidouken!<br /> Be a man Thumb 'er. Women, you know what to do..