Sam Lake. .. That's a man not a lake. FAKE NEWS Sam Lake That's a man not lake FAKE NEWS