keep moving forward.. . Always reblog More ' Rwl' creator Monty Own Valkyrie tifa' idioti V 'tait". Monty...