Isded. r/polandball (icisimousa) This comic is parody of Michael Jackson: Thriller.. COMING SOON Hei waita. ti) . Ore take @119 ' takes tireur% - WEE to freeze  2spuppy