Real life Pokemon. Pokemon by Tiago Möller.. Ponyta Real life Pokemon by Tiago Möller Ponyta