Mewtwo. Pokemon black and yellow. Mewtwo Pokemon black and yellow