Blyat. .. Oh so THAT'S why I found Poppy always so appealing