slippy :c. not mine, credit to dorkly. i almost shed a tear :c. slippy :c not mine credit to dorkly i almost shed a tear