HUGE flying dino. Name: Hatzegopteryx (Hatzeg Wing). Phonetic: Hat-zeh-gop-teh-rix. Named By: Eric Buffetaut, Dan Grigorescu & Zoltan Csiki - 2002. Classifi