euphoric level: enlightened. . Dealing with Douchebags in gaming 101 Hey bra wanna gin cheapshot same faggots an Cal} later'? Enema me. In Douchehog. ' ' yaw; k