click song in desc while watching gif. www.youtube.com/watch?v=xAquRuqyQQc ~ the longer you listen the more romantic it gets. click song in desc while watching gif www youtube com/watch?v=xAquRuqyQQc ~ the longer you listen more romantic it gets