pilot the eva shinji. .. you Shinji pilot the eva shinji you Shinji