No, Jack..... No, Jack. No, bad loli. No return to the womb. No gut cutting. STOP.  No, Jack. No, bad loli. No return to the womb. Fate GO fate grand order stop jack stop gudao Jack the ripper no womb returnin