Bye, Naruto. .. EXTERMINATE. EXTERMINATE. EXTERMINATE. dbz Naruto