Attack on Titan. Rook out, Radies!. giant titan Eren attack on