anon's take on Haiti. .. "That was a prank bro xD"