zippy Loris. .. Sounds like he's a shoe in for the coast guard though