You Retard. just something i found while around n3951264.html. YOU RETARD' Bottle Cap Forces Company To Apologize To Edmonton Family The Po st Alberta has apolo