When drawing your waifu. .. Do NOT overclock your anime girls