What the Actual ?. Found this idiot spouting complete non-sense. len Follow rha' Nerdgasmic ( I' m pretty certain the ' thing going on has a big imtoblack eleme