voiceless utopian Tapir. .. end-to-end encryption?