utopian statuesque Kim Jong Un. .. You guys had dads?