Typical. .. .............................whyyyyyyy?