Tifa oppressed mode. by sreliata.. “Thanks for the donation XxsrtrifexX”