thick parsimonious dependent Hyena. .. I prefer this one.