sore unwritten vulgar Buffalo. .. I'm binge watching that show now. Pretty good