recondite tedious Gorilla. .. wow this comic literally isn't me