precious nostalgic Duck. .. Betsu no Mario monogatari wa arimasen, Baka GaijinComment edited at .